Nautilus

»Nautilus« - plastische Abstraktion (Foto-Adaption)

    © E.Liß